Actualmente, Joan Josep Mayans ofrece dos programas de recital:

Lo cor de l'home és una mar        Onsevulla tinc port